Statut

 

STATUTUL ASOCIATIEI COLUMBOFILE DANUBIUS BRAILA                       

 INTERPRETARE

ART. 1 – In prezentul statut, abrevierile, termenii si sintagmele de mai jos vor fi interpretate ca avand urmatorul sens:

 • ASOCIATIA COLUMBOFILA – reprezinta o asociatie non profit, organizata in baza prevederilor OG 26/2000 republicata,
 • CLUB COLUMBOFIL – reprezinta o sucursala a asociatiei fara personalitate juridica formata dintr-un numar de minim cincisprezece membri columbofili,
 • MEMBRU COLUMBOFIL – reprezinta o persoana crescator de porumbei voiajori inscrisa intr-o asociatie columbofila, membra a Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania, cu toate obligatiile financiare achitate la zi,
 • MEMBRU COLUMBOFIL ACTIV – reprezinta o persoana crescator de porumbei voiajori inscrisa intr-o asociatie columbofila, membra a FCPR , cu toate obligatiile financiare achitate la zi CARE PARTICIPA ACTIV IN CAMPIONATUL JUDETEAN SI IN CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL FCPR,
 • FCPR – Federatia Crescatorilor de Porumbei din Romania
 • FCI – Federatia Columbofila Internationala
 • FCB – Federatia Columbofila Balcanica
 • ADUNARE GENERALA – Organul suprem de conducere alcatuit din membri COLUMBOFILI AI ASOCIATIEI, alesi conform Statutului,
 • CONSILIU DIRECTOR – Organul de conducere alcatuit dintr-un numar de sapte- treisprezece membri alesi in sedinta Adunarii Generale,
 • COMISIA JUDETEANA SPORTIVA – organ de executie al asociatiei columbofile care se ocupa de organizarea activitatii tehnic sportive si coordonarea Campionatului Judetean Columbofil,
 • COMISIA JUDETEANA DE DISCIPLINA – organ de executie al asociatiei columbofile
 • CORPUL JUDETEAN DE ARBITRI – organ de executie al asociatiei columbofile compus din totalitatea arbitrilor columbofili indiferent de grad membri in cadrul asociatiei
 • AFILIERE – reprezinta modalitatea legala prin care cluburile columbofile devin membre ale unei asociatii columbofile
 • ASOCIERE – reprezinta modalitatea legala prin care crescatorii de porumbei voiajori devin membri ai unei asociatii columbofile
 • ARBITRU COLUMBOFIL – membru columbofil acreditat de Consiliul National de Arbitri ca arbitru columbofil,
 • MAJORITATE SIMPLA – reprezinta jumatate plus unu , respectiv ½ plus unu, din totalul membrilor asociati prezenti la vot,
 • MAJORITATE ABSOLUTA – reprezinta jumatate plus unu , respectiv ½ plus unu, din totalul membrilor asociati cu drept de vot,
 • MAJORITATE – este determinata de prevedeilor prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul membrilor asociati prezenti cu drept de vot,
 • MAJORITATE RELATIVA – reprezinta numarul cel mai mare de voturi obtinut de un candidat in raport cu voturile obtinute de ceilalti candidati,
 • TAXA PARTICIPARE CAMPIONAT JUDETEAN – suma de bani pe care trebuie sa o achite anual membri asociatiei columbofile in vederea participarii in Campionatul Judetean al anului competitional in cauza, in conditiile si la termenele stabilite de Adunarea Generala a asociatiei,
 • COTIZATIE – suma de bani pe care trebuie sa o achite anual membri asociatiei columbofile, in conditiile si la termenele stabilite de Adunarea Generala a asociatiei,
 • PENALITATE – sanctiune de natura pecuniara ce consta in sume de bani pe care cel care savarseste o abatere disciplinara sau o incalcare a prevederilor prezentului Statut, a regulamentelor si normelor asociatiei columbofile este obligat sa o plateasca in contul acesteia.
 • CRESCATORI ACTIVI – Membri columbofili care participa efectiv in Campionatul Judetean al asociatiei columbofile

          CAPITOLUL I – INFIINTAREA ASOCIATIEI COLUMBOFILE. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE, SCOPUL, OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE  ASOCIATIEI COLUMBOFILE

ART.2 Membri Fondatori ai Asociatiei Columbofile Danubius Braila sunt urmatorii:

………………………………………

Asociatia columbofila este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, apolitica, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil si isi desfasoara activitatea la nivelul judetului pe raza caruia se situeaza sediul sau, Asociatia poate infiinta in subordinea sa sucursale, denumite in continuarea prezentului statut cluburi columbofile.

Asociatia are sediul in judetul Braila, municipiul Braila, avand patrimoniu si stampila proprie. Sediul poate fi schimbat prin hotararea Consiliului Director.

ART.3

(1) Asociatia reprezinta interesele membrilor sai, fiind constituita pe principiul liberei asocieri ca organizatie nonprofit, cu personalitate juridica si patrimoniu privat, distinct si indivizibil.

 

(2) Asocierea membrilor se face potrivit legii si prezentului STATUT, cu obligatia respectarii lor intocmai.

 

(3)In cadrul asociatiei isi desfasoara activitatea membri columbofili care au indeplinit conditiile de asociere si au solicitat acest lucru printr-o cerere tip aprobata de catre Consiliul Director. Conditiile de asociere sunt stabilite de catre Adunarea Generala a asociatiei si comunicate la momentul formularii cererii de asociere.

 

ART.4 Scopul principal al Asociatiei Columbofile Danubius Braila este organizarea Campionatului Judetean Columbofil  cu porumbei voiajori in judetul Braila, ca asociatie afiliata la Federatia Crescatorilor de Porumbei din Romania si coordonarea activitatii membrilor sai. Rezultatele din Campionatul Judetean al asociatiei columbofile sunt centralizate in Campionatul National Columbofil al FCPR.

 

Asociatia indeplineste scopul de reprezentare la nivelul judetului Braila prin propriile actiuni si la nivel national si international prin intermediul FCPR entitate columbofila unde este afiliata. Asociatia incurajeaza membrii in cresterea, ameliorarea, selectia, antrenarea si angajarea in concursuri columbofile pe teritoriul tarii, cat si in strainatate, a porumbeilor voiajori si promoveaza rezultatele obtinute de acestia.

 

ART.5 Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse asociatia columbofila desfasoara urmatoarele activitati:

 

 1. a) reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai in relatia cu FCPR, precum si in fata autoritatilor interne si internationale,
 2. b) organizarea si coordonarea Campionatului Judetean cu porumbei voiajori,
 3. c) formularea de propuneri si observatii, in calitate de componenta a societatii civile pentru elaborarea unor acte normative, reglementari si instructiuni care sa asigure protectia porumbeilor voiajori, de prevenire si combatere a braconajului,
 4. d) editarea, difuzarea de publicatii proprii in domeniul columbofiliei si popularizarea prin mass-media,
 5. e) organizarea expozitiilor judetene columbofile,
 6. f) colaborarea cu institutiile abilitate pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si bolilor specifice porumbeilor voiajori,
 7. g) asigurarea si pregatirea loturilor reprezentative ale ASOCIATIEI pentru participarea la expozitii columbofile nationale si internationale,
 8. h) asigurarea organizarii din punct de vedere sportiv a concursurilor columbofile in cadrul Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania prin respectarea Regulamentului National Sportiv, la nivel national, international, si participarea la expozitia nationala columbofila a Romaniei si a oricarei expozitii internationale
 9. i) organizarea unui Campionat Sportiv Zonal cu respectarea zonelor de competitie stabilite de catre Comisia National Sportiva si Consiliul Director ale FCPR,
 10. j) distribuirea in exclusivitate membrilor asociati a inelelor matricole si titlurilor de proprietate, ca si materiale consumabile intr-un numar proportional cu cuantumul cotizatiei achitata anual de catre acestia,
 11. k) exercitarea in exclusivitate a dreptului de a elibera legitimatii tip FCPR, pentru membri afiliati,
 12. l) imbunatatirea bazei tehnico-administrative prin achizitionarea tuturor materialelor necesare desfasurarii activitatii columbofile,
 13. m) angajarea personalului administrativ cu caracter permanent sau temporar, cu respectarea intocmai a prevederilor statutare si legislatiei romanesti,
 14. n) desfasurarea activitatilor economice directe, indiferent de cadrul acestora, in conditiile legii, care direct sau indirect contribuie la dezvoltarea columbofiliei in judetul Braila,
 15. o) supravegherea, avizarea si omologarea concursurilor columbofile in conformitate cu prevederile regulamentelor sportiv columbofile,
 16. p) intocmirea anuala a evidentei columbofililor, membri afiliati ai asociatiei
 17. r) prevenirea si sanctionarea oricarei abateri de la Statutul si regulamentele asociatiei columbofile si ale FCPR.

 

ART. 6

(1) Discriminarea de orice gen impotriva unei persoane, crescator de porumbei voiajori sau a unor grupuri de persoane asociate intr-un club columbofil sau neasociate avand la baza etnia, sexul, limba, religia, orientarea politica, asezarea geografica pe arealul judetului in cauza sau orice alt motiv este strict interzisa.

 • Orice tip de discriminare directa sau indirecta va fi sanctionata conform reglementarilor asociatiei sau ale FCPR.

 

 

    CAPITOLUL II  – ORGANIZAREA ASOCIATIEI COLUMBOFILE

 

 

ART. 7 Asociatia este organizata la nivelul fiecarui judet, in baza dispozitiilor art. 13 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii republicata. Asociatia poate constitui sucursale, entitati columbofile care se constituie in dezmembraminte fara personalitate juridica si reprezinta in mod exclusiv ca asociatie afiliata, FCPR la nivelul unitatii administrativ teritoriale mentionata. Pe teritoriul unei localitati din judetul Braila se poate constitui doar o sucursala.

 

ART. 8  Sucursalele sunt denumite cluburi columbofile, fiind constituite prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei.

 

ART. 9 Clubul columbofil poate fi infiintat cu un numar de minim cincisprezece crescatori activi de porumbei voiajori, persoane care vor indeplini calitatea de membri columbofili ai asociatiei.

 

  ART. 10 Cluburile columbofile desfasoara activitati date in competenta lor de catre Adunarea Generala a asociatiei.

   

  Art. 11  Membrii asociatiei sau ai cluburilor columbofile afiliate la asociatia columbofila au obligatia imperativa de a achita catre asociatie toate obligatiile financiare (taxe si cotizatii) stabilite de Adunarea Generala a acesteia, la termenele stabilite. Respectarea  prevederilor anterioare confera membrilor columbofili inscrisi in aceste cluburi urmatoarele drepturi

 • dreptul de a primi proportional cu cuantumul cotizatiei achitate numarul de inele matricole, insotite de certificate de proprietate cuvenit,
 • dreptul de vot in Adunarea Generala a asociatiei,
 • dreptul de aparticipa in Campionatul Judetean al asociatiei si implicit in Campionatul national Columbofil al FCPR,

 

CAPITOLUL III  –  ORGANELE DE CONDUCERE, EXECUTIE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI. ORGANIZARE SI ATRIBUTII.

 

ART.12Organele de conducere, executie si control ale asociatiei columbofile sunt:

 1. a) ORGANE DE CONDUCERE

– Adunarea Generala – organul suprem de conducere al asociatiei

– Consiliul Director – subordonat Adunarii Generale, conduce activitatea  asociatiei columbofile in intervalul dintre Adunarile Generale, in conformitate cu  art. 18, 19 din prezentul statut

 

 1. b) ORGANE DE EXECUTIE

– Comisia Judeteana Sportiva

– Comisia Judeteana de Disciplina

– Corpul Judetean de Arbitri

 1. c) ORGANE DE CONTROL

– Comisia de Cenzori

 

ART.13 Adunarea Generala

 

 • Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei fiind constituita din totalitatea membrilor activi.

 

 • Membrii Adunarii Generale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba toate obligatiile achitate pentru anul in curs si sa dovedeasca participarea in campionatul columbofil prin prezentarea codurilor de crescator atribuite de Federatia Crescatorilor de Porumbei din Romania. La sedintele Adunarii Generale pot participa fara drept de vot, cu rol consultativ urmatorii:
 • presedintele de onoare al asociatiei,
 • membri de onoare ai asociatiei,
 • maestri columbofili ai FCPR.

(3) Adunarea Generala se convoaca in mod obligatoriu in fiecare an in sesiune ordinara in luna decembrie a fiecarui an, iar in sesiune extraordinara, ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Asociatiei, Consiliul Director, precum si la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor Adunarii Generale.

Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata si de catre majoritatea absoluta a membrilor columbofili ai asociatiei inscrisi in anul calendaristic aferent sedintei organului de conducere respectiv.

 

(4) Data convocarii Adunarii Generale se stabileste de catre Consiliul Director si se comunica in scris prin intermediul scrisorii recomandate,  faxului, emailului, a site-ului asociatiei sau a presei scrise difuzata la nivel judetean sau national, cu cel putin 15 zile inainte. Ordinea de zi va fi afisata la sediul asociatiei si va putea fi consultata de toti membrii care isi desfasoara activitatea in cadrul asociatiei.

 

(5) Adunarea Generala se considera legal constituita daca sunt prezenti 2/3 din membrii activi.

 

(6) Lucrarile Adunarii Generale sunt conduse de catre prezidiul ales din randul delegatiilor participanti. La lucrarile sedintei poate participa un reprezentant desemnat de FCPR in cazul in care se solicita acest lucru de catre majoritatea simpla a membrilor Consiliului Director.

 

(7) Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul deschis sau secret, in functie de decizia Adunarii generale, al majoritatii simple a delegatilor prezenti conform normei de reprezentare.

 

(8) Hotararile Adunarii Generale  se iau cu votul deschis sau secret in functie de decizia Adunarii generale a cel putin 2/3 din membrii prezenti in cazul adoptarii urmatoarelor decizii:

 • adoptarea si modificarea Statutului asociatiei,
 • completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii generale,
 • excluderea membrilor columbofili,
 • acordarea calitatii de club columbofil afiliat si excluderea sa,
 • dizolvarea asociatiei columbofile.

 

(9) Adunarile Generale organizate pentru alegerea structurii organelor de conducere, executie si control  ale  asociatiei se vor desfasura din patru in patru ani, in baza prevederilor unui Regulament de desfasurare a Adunarii Generale elaborat si aprobat de catre Consiliul Director.

 

(10) Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei columbofile fiind opozabile incepand cu data comunicarii.

 

(11) Hotararile Adunarii generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in prezentul statut pot fi atacate la instanta de judecata competenta la sediul asociatie (judecatorie) de catre oricare dintre membri Adunarii generale  care nu au luat parte la sedinta sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand a avut loc sedinta in cauza pentru cei prezenti si de la data la care au luat cunostinta de continutul hotararii pentru cei absenti la sedinta.

 

(12) Hotararile se certifica de catre presedintele asociatiei prin semnatura si stampila sau de catre persoana desemnata sa conduca lucrarile sedintei.

 

ART. 14 Ordinea de zi a Adunarii generale

 

(1) Ordinea de zi a sedintei Adunarii generale ordinare va include in mod imperativ urmatoarele puncte:

 • constatarea intrunirii cvorumului,
 • aprobarea ordinii de zi,
 • alocutiunea presedintelui asociatiei columbofile,
 • desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de trei-cinci persoane pentru intocmirea procesului verbal,
 • desemnarea persoanelor care valideaza scrutinul, denumita Comisie de Validare,
 • prezentarea si dezbaterea raportului Consiliului Director privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima sedinta a Adunarii generale,
 • prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia,
 • prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori,
 • prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si bugetului anual de venituri si cheltuieli,
 • asocierea membrilor columbofili, afilierea cluburilor columbofile, excluderea membrilor columbofili.

(2)  Ordinea de zi a sedintei Adunarii generale de alegeri se completeaza cu alegerea componentei organelor de conducere, executie si control ale asociatiei columbofile, daca este cazul.

 

(3) Ordinea de zi a unei sedinte a Adunarii generale extraordinare va include exclusiv problemele stringente care au determinat necesitatea convocarii sale. In cadrul unei asemenea sedinte nu va putea fi abordata o alta problema in afara celor incluse pe ordinea de zi in baza carora s-a convocat aceasta sedinta.

 

ART. 15 Organizarea sedintei Adunarii generale

 

(1) In cadrul desfasurarii sedintei Adunarii generale se verifica si se stabilesc urmatoarele aspecte

 • prezenta membrilor activi care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba toate obligatiile achitate pentru anul in curs si sa dovedeasca participarea in campionatul columbofil prin prezentarea codurilor de crescator atribuite de Federatia Crescatorilor de Porumbei din Romania,
 • verificarea modificarilor survenite in structura Adunarii generale ca urmare a deciziilor adoptate la nivelul cluburilor prin care s-au inlocuit in mod statutar unii membri ai acestui for de conducere,
 • identitatea persoanelor care vor intocmi procesul verbal oficial, care constituie secretariatul sedintei, desemnarea lor fiind efectuata prin vot deschis al membrilor participanti,
 • componenta Comisiei de Validare a voturilor in cazul Adunarii generale de alegeri, desemnarea fiind efectuata prin vot deschis al membrilor paricipanti.

 

(2) Validarea membrilor. In cazul in care s-a stabilit in sedinta Adunarii Generale o componenta a acestei, fiind ulterior validata de catre instanta de judecata competenta, modificarea acesteia se poate produce din urmatoarele motive

 • decesul membrului Adunarii Generale,
 • pierderea calitatii de membru columbofil al asociatiei,
 • sanctionarea sa de catre organele abilitate din cadrul asociatiei columbofile,
 • neindeplinirea calitatii de crescator activ pe parcursul anului competitional aferent sedintei Adunarii generale.

 

(3) Presedintele asociatiei in deschiderea sedintei prezinta situatia prezentei membrilor Adunarii generale cu drept de vot.

 

(4) In sala de sedinta participa in mod exclusiv membri Adunarii Generale cu drept de vot si persoanele cu rol consultativ prevazute la art. 13, alin. 2 din Statut.

 

(5) Votul prin corespondenta sau prin imputernicire , respectiv procura speciala nu este admis.

 

(6) Secretariatul sedintei Adunarii generale va redacta procesul verbal care va cuprinde urmatoarele aspecte

 • modalitatea convocarii sedintei si caracterul acesteia (ordinara sau extraordinara),
 • anul, luna, ziua si locul desfasurarii,
 • numarul membrilor prezenti,
 • componenta prezidiului Adunarii Generale,
 • ordinea de zi votata de Adunarea Generala,
 • dezbaterile si luarile de cuvant,
 • hotararile adoptate,
 • alte activitati desfasurate in cadrul sedintei.

 

(7) Procesul verbal va fi semnat de presedintele asociatiei sau de persoana desemnata sa conduca lucrarile sedintei, de membri Adunarii Generale prezenti, cu mentiunea expresa pentru cei care s-au ocupat de redactarea acestui inscris. Procesul Verbal va fi completat intr-un registru special, fiind arhivat pentru a putea fi consultat de orice membru columbofil din cadrul asociatiei si va fi depus in copie conforma cu originalul la secretariatul FCPR.

 

ART.16Atributiile Adunarii Generale Ordinare

 

 1. a) adopta sau modifica dupa caz, Statutul asociatiei, Regulamentul de Organizare si Functionare sau orice alte regulamente,
 2. b) dezbate si stabileste strategia la nivel judetean, zonal si national a asociatiei,
 3. c) analizeaza activitatea anuala administrativa, tehnic sportiva si organizatorica a asociatiei,
 4. d) decide asupra asocierii membrilor columbofili in cazul contestatiilor formulate de cluburile columbofile. Consiliul Director sau alti membri columbofili referitoare la o persoana, crescator de porumbei voiajori care solicita dobandirea acestei calitati,
 5. e) analizeaza si aproba proiectul programului de activitate al Consiliului Director si bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei columbofile,
 6. f) aproba bilantul contabil pentru exercitiul financiar expirat,
 7. g) ratifica la propunerea Comitetului Director, cuantumul cotizatiei anuale si cuantumul cotei de participare a fiecarui membru columbofil si contributia sucursalelor columbofile,
 8. h) hotaraste cu privire la afilierea asociatiei columbofile la organizatii nationale columbofile de profil si la transformarea asociatiei in structura sportiva,
 9. i) subscrie, intocmai, la Regulamentul National Sportiv al Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania
 10. j) subscrie, intocmai, la Regulamentul de Functionare a Comisiei Nationale de Disciplina al Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania, cat si la Regulamentul de functionare a Corpului National de Arbitri,
 11. k) decide asupra excluderii unui membru columbofil si asupra dezafilierii unui club columbofil,
 12. l) are dreptul sa suspende din functie membrii tuturor organelor pe care le-a ales atunci cand acestia incalca prevederile statutului si a regulamentelor de functionare aprobate, de asemenea alege in mod interimar alte persoane in locul celor care s-au retras, au fost suspendate, sunt in imposibilitatea exercitarii mandatului sau excluse, cu respetarea Statutului pana la sedinta Adunarii generale de alegeri,
 13. m) ratifica sau anuleaza hotararile Consiliului Director luate in situatii deosebite,care sunt in competenta sa,
 14. n) adopta orice hotarari legale si statutare care sunt necesare in activitatea curenta a asociatiei columbofile,
 15. p) hotaraste transformarea cluburilor columbofile, cu statut de sucursale ale asociatiei, fara personalitate juridica in filiale organizate conform dispozitiilor art. 13 din OG 26/2000 republicata sau in cluburi sportive,
 16. r) desemneaza la propunerea Consiliului Director membri de onoare si presedintele de onoare ai asociatiei,
 17. s) desemneaza delegatii asociatiei care vor participa la sedinta Adunarii Generale a FCPR, acestia urmand a fi validati legal ca membri ai forului suprem de conducere al federatiei,
 18. t) solicita FCPR desemnarea altor delegati ai asociatiei ca membri ai Adunarii Generale a federatiei in cazurile prevazute de art.15, alin. 2 din Statut.

 

ART. 17  Adunarea Generala de alegeri are urmatoarele atributii:

 

 1. a) alege prin vot secret pentru o perioada de 4 ani pe baza candidaturilor depuse in scris, organele de conducere, executie si control ale asociatiei columbofile.

 

Candidatii pentru organele de conducere, executie si control ale asociatiei columbofile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

– sa fie cetatean roman cu domiciliul sau rezidenta in Romania,

– sa fie membru al asociatiei, cu indeplinirea calitatii de participant activ in Campionatul National Columbofil al FCPR,

– sa formuleze o cerere de candidatura scrisa cu 15 zile inainte de data desfasurarii sedintei Adunarii Generale,

– sa nu fi primit sanctiuni de suspendare din activitatea columbofila in ultimii cinci ani de activitate columbofila, indiferent de structura columbofila unde a activat (federatie, asociatie sau club columbofil),

– nu poate indeplini o functie de conducere o persoana care a incheiat pe perioada mandatului un contract individual de munca sau conventie civila cu asociatia sau daca ascendentii, descendentii sai, sotul/sotia sa, rudele in linie colaterala si afinii sai pana la al patrulea grad au incheiat contracte individuale de munca sau conventii civile cu asociatia respectiva,

– sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de NOUL COD PENAL (Legea nr. 286/2009)

 

 1. b) Pentru fiecare functie este declarat ales, cel care a obtinut majoritatea simpla din voturile valabil si legal exprimate.

In cazul neobtinerii majoritatii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin.

In al doilea tur de scrutin care se va desfasura in aceeasi data cu primul este declarat ales candidatul care a obtinul cel mai mare numar de voturi exprimate, respectiv majoritatea relativa.

 

 1. c) Toate aspectele referitoare la desfasurarea scrutinului vor fi enuntate intr-un Regulament de desfasurare a procedurii de alegeri, intocmit si adoptat de catre Consiliul Director si care va fi afisat la sediul asociatiei cu treizeci de zile inaintea desfasurarii scrutinului.

 

ART.18 CONSILIUL DIRECTOR

 

(1) Consiliul Director conduce activitatea  asociatiei columbofile in intervalul dintre Adunarile Generale

 

Consiliul Director este alcatuit dintr-un numar de sapte – treisprezece membri, in functie de numarul de membri columbofili ai asociatiei alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse pe o perioada de patru ani, avand urmatoarea componenta:

– Presedinte

– Vicepresedinte

–  Presedinte Comisia Sportiva, denumit Responsabil Tehnic Sportiv,

–  Secretar

– 3 Membri

 

 • Consiliul Director va avea in componenta sa in mod obligatoriu cate un reprezentant al fiecarui club columbofil cu statut de sucursala a asociatiei, daca se va stabili infiintarea de cluburi.

 

 • In cazul in care asociatia columbofil va avea peste trei sute de membri Consiliul Director poate fi format dintr-un numar mai mare de treisprezece membri fara a depasi doauzeci si cinci de membri.

 

(4) Consiliul Director se reuneste in sedinte ordinare cel putin de doua ori pe an si in sedinte extraordinare ori de cate ori e necesar, la convocarea cu 7 zile inainte a presedintelui asociatiei columbofile, prilej cu care comunica data convocarii si ordinea de zi.

 

(5) Consiliul Director este legal constituit daca la sedintele sale sunt prezenti 2/3 din numarul membrilor sai

 

(6) Hotararile Consiliului Director se iau cu majoritate simpla de voturi si acestea sunt consemnate in scris de secretarul Consiliului in registrul de procese verbale. In caz de egalitate de vot , votul presedintelui sau a celui care conduce sedinta este hotarator.

 

(7) Hotararile luate de Consiliul Director nu vor contraveni Statutului asociatiei columbofile, Statutului FCPR,  RNS, altor regulamente adoptate la nivel federativ si a celorlalte decizii adoptate in mod legal de FCPR.

 

 

 

ART.19 – Atributiile Consiliul Director

 

 1. a) hotaraste data convocarii Adunarii Generale a asociatiei columbofile
 2. b) comunica membrilor ordinea de zi a Adunarilor Generale si Extraordinare
 3. c) urmareste indeplinirea hotararilor Adunarii Generale a asociatiei columbofile
 4. d) conduce activitatea columbofila si sportiva dintre sedintele Adunarii Generale
 5. e) face propuneri Adunarii Generale cu privire la modificarea Statutului asociatiei columbofile
 6. f) urmareste respectarea statutului si tuturor regulamentelor aprobate de asociatia columbofila sau FCPR
 7. g) avizeaza regulamentele de functionare a tuturor comisiilor si le supune Adunarii Generale la prima sedinta a acesteia
 8. h) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli,
 9. I) aproba infiintarea cluburilor columbofile, sucursale ale asociatie, fiind necesara validarea Adunarii generale,
 10. j) stabileste planul/planurile de concursuri pentru anul competitional la propunerea CJS,
 11. k) aplica sanctiunea de persona non grata membrilor asociati, solicitand ulterior avizul Adunarii Generale,
 12. l) presedintele sau vicepresedintele asociatiei columbofile reprezinta asociatia in relatiile cu organele centrale si locale ale administratiei si puterii de stat si cu FCPR,
 13. m) intocmeste si propune spre aprobare Adunarii Generale bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei columbofile
 14. n) nominalizeaza si imputerniceste delegatiile oficiale care reprezinta asociatia columbofila la diverse manifestari columbofile,
 15. o) aproba casarea bunurilor imobile, mijloace fixe si obiectele de inventar
 16. p) hotararile Consiliului Director sunt imperative si executorii pentru membrii asociatiei
 17. r) aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile statutului asociatiei columbofile si a statutului FCPR, Regulamentului National Sportiv si a altelor reglementari aprobate
 18. s) adopta in situatii deosebite, orice hotarari de competenta Adunarii Generale, pe care le va supune spre aprobare la prima sedinta a acesteia
 19. t) aproba cererile de incheiere a contractelor de parteneriat promovate de societatile sau persoanele fizice care administreaza site-uri columbofile in Romania sau orice alte contracte civile si comerciale
 20. u) aproba cererile de inscriere a membrilor care solicita in scris apartenenta la asociatia columbofile

 

ART.20  Presedintele asociatiei columbofile

 

(1) Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani, numarul de mandate fiind nelimitat.

 

(2) Presedintele asociatiei columbofile investit in functie de catre Adunarea generala indeplineste urmatoarele atributii:

 1. a) respecta cu strictete Statutul, Regulamentul National Sportiv si celelalte regulamente aprobate de FCPR
 2. b) respecta si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si Consiliului Director
 3. c) incheie si semneaza toate actele juridice in numele asociatiei columbofile
 4. d) coordoneaza si verifica intreaga activitate a tuturor organelor alese de Adunarea Generala intre sedintele acesteia,
 5. e) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca sau conventiile civile si aplica sanctiuni personalului angajat al asociatiei
 6. f) coordoneaza activitatea personalului angajat al asociatiei,
 7. g) angajeaza cheltuielile ce se vor efectua la nivelul asociatiei (poate fi suplinit de un vicepresedinte desemnat) in limita prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat
 8. i) da delegare de competenta personalului angajat privind administrarea patrimoniului, efectuarea operatiunilor patrimoniale si exercitarea controlului financiar preventive in baza unui mandat special strict conferit
 9. j) decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut

 

ART.21 Vicepresedintele Asociatiei Columbofile

 

(1) Vicepresedintele asociatiei columbofile este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani si are urmatoarele atributii:

 1. a) respecta cu strictete Statutul, Regulamentul National Sportiv si celelalte regulamente aprobate de FCPR
 2. b) respecta si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si Consiliului Director pe linie organizatorica,
 3. c) rezolva corespondenta ce priveste latura organizatorica a asociatiei,
 4. d) propune masuri pentru imbunatatirea activitatii organizatorice a asociatiei

 

ART.22 Responsabilul Tehnic Sportiv al Asociatiei Columbofile- Presedinte al Comisiei Judetene Sportive

 

(1) Presedintele Comisiei Sportive (responsabilul tehnic- sportiv) este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani si are urmatoarele atributii:

 1. a) respecta cu strictete Statutul, Regulamentul National Sportiv si celelalte regulamente aprobate de FCPR
 2. b) respecta si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si Consiliului Director pe linie columbofila
 3. c) conduce Comisia Judeteana Sportiva
 4. d) coordoneaza si controleaza intreaga activitate tehnica, sportiva si columbofila, la nivelul asociatiei columbofile privind buna organizare si desfasurare a concursurilor, organizarea expozitiei judetene si paticiparea la manifestarile columbofile nationale si internationale,
 5. e) propune masuri tehnic sportive pentru imbunatatirea activitatii columbofile a asociatiei columbofile

 

ART.23 Comisia Judeteana Sportiva

 

(1) Comisia Judeteana Sportiva este alcatuita dintr-un numar de cinci membri, in functie de numarul de membri columbofili ai asociatiei care exercita urmatoarele functii:

 1. Presedinte- cu atributiuni de Responsabil Tehnic- Sportiv,
 2. Secretar
 3. Membru
 4. Membru
 5. Membru

 

(2) Sedintele de lucru ale C.J.S. au loc de cate ori este necesar si sunt convocate de Presedintele Comisiei Judetene Sportive cu 15 zile inainte de data desemnata.

(3) Sedintele sunt considerate statutare daca participa 2/3 din numarul membrilor C.J.S.

(4) Hotararile C.J.S. se iau prin vot deschis, cu majoritate simpla, iar in caz de egalitate votul Presedintelui este hotarator.

 

ART.24 Atributiile Comisiei Judetene Sportive

 

(a) elaboreaza si propune Consiliului Director si Adunarii Generale a asociatiei columbofile spre aprobare Regulamentul de Organizare a Campionatului Judetean Columbofil , coroborat cu dispozitiile RNS,

(b) coordoneaza si conduce activitatea competitionala columbofila a Asociatiei  si a cluburilor care fac parte din aceasta,

(c) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Director planul/planurile de concursuri ale asociatiei columbofile, pentru sezonul competitional in campionatul national columbofil al FCPR in conformitate cu RNS

(d) verifica si omologheaza sistemele de cronometrare ale concursurilor columbofile

(e) desemneaza un numar de maxim doi reprezentanti care au acces la aplicatia electronica Programul National de Clasamente cu tot ce include aceasta, pentru elaborarea clasamentelor judetene ale concursurilor columbofile

(f) intocmeste centralizarile pentru campionatul judetean si national,

(g) aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile RNS al FCPR

 

ART.25 Comisia Judeteana de Disciplina

 

(1) Comisia Judeteana de Disciplina a asociatiei columbofile este alcatuita dintr-un numar de  3 – 5 membri:

 1. Presedinte
 2. Secretar
 3. Membru
 4. Membru
 5. Membru

 

(2) Sedintele de lucru ale C.J.D. au loc de cate ori este necesar si sunt convocate de Presedintele Comisiei Judetene  de Disciplina cu 15 zile inainte de data desemnata.

(3) Sedintele sunt considerate statutare daca participa 2/3 din numarul membrilor

(4) Hotararile C.J.D. se iau prin vot deschis, cu majoritate simpla, iar in caz de egalitate votul Presedintelui este hotarator.

Hotararile vor fi consemnate in Registrul Comisiei si comunicate in scris partilor in maxim 15 zile de la pronuntare, cu mentiunea ca au drept de contestatie in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii in cazul in care nu sunt de acord cu sanctiunea aplicata.

(5) Contestatile se vor depune in scris, motivate pe adresa FCPR fiind solutionate de catre Comisia Nationala de Disciplina a FCPR

(6) Modalitatile de transmitere a contestatilor sunt: prin posta, prin fax si pe adresa de mail a Comisiei Judetene de Disciplina

 

ART.26 Atributiile Comisiei Judetene  de Disciplina

 

(a) aplica Regulamentul de functionare a Comisiei Nationale de Disciplina la nivelul judetului Constanta

(b) elaboreaza un Regulament de Functionare propriu in concordanta cu prevederile Regulamentul CND a FCPR,

(c) analizeaza si ia masuri disciplinare in conformitate cu prevederile statutului asociatiei columbofile, a statutului FCPR , a RNS si a Codului Columbofil in toate cazurile de incalcare a legislatiei columbofile de catre membrii columbofili,

(d) analizeaza si se pronunta cu privire la propunerile Consiliului Director de excludere a membrilor afiliati din cadrul cluburilor sau de dezafiliere a cluburilor columbofile.

 

ART.27 Corpul Judetean de Arbitri

 

(1) Acest organ de executie este format din totalitatea arbitrilor indiferent de grad membri ai asociatiei columbofile.

 

ART.28 Atributiile  Corpului Judetean de Arbitri

 

(a)  organizeaza procedura de arbitraj la nivelul manifestarilor expozitionale ale asociatiei sub indrumarea Corpului National de Arbitri al FCPR,

(b) colaboreaza si stabileste planuri comune de actiune cu CJS, in vederea centralizarii rezultatelor columbofile la categoria Standard si alcatuirea lotului asociatiei pentru Expozitia nationala,

(c) recomanda CNA arbitri nationali si de asociatie care au dreptul sa oficieze in cadrul manifestarilor nationale.

(d) respecta intocmai continutul Regulamentului Corpului national de Arbitri.

 

ART.29 Comisia de Cenzori

 

Asociatia va desemna unul sau mai multi cenzori, in functie de numarul membrilor, conform normelor juridice in vigoare.

 

ART.30 Atributiile Cenzorului sau Comisiei de Cenzori

 

(a) intocmeste anual raportul de verificare a gestiunii si cel economico-financiar,

(b) prezinta concluziile verificarilor efectuate sub forma de raport Adunarii Generale si sub forma de informari Consiliului Director,

(c) urmareste modul cum sunt aduse la indeplinire masurile dispuse in rapoartele si informarile intocmite, modul cum au fost recuperate pagubele constatate si daca au fost respectate actele normative in vigoare,

(d) in cazul in care in cursul verificarilor se constata deficiente care atrag raspunderea penala, comisia de cenzori sesizeaza organul care a dispus verificare, care va hotara in consecinta.

 

 

           CAPITOLUL IV – CONDITIILE DOBANDIRII SI PIERDERII CALITATII DE MEMBRU COLUMBOFIL.

 

 

ART.31 Dobandirea calitatii de membru columbofil

(1) Orice persoana, crescator de porumbei voiajori se poate asocia, respectiv dobandi calitatea de membru columbofil  daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

(a) solicita in scris, asocierea, respectiv dobandirea calitatii de membru columbofil al  asociatiei columbofile,

(b) adera la statutul asociatiei columbofile si la statutul FCPR

(c) respecta prevederile Regulamentului National Sportiv, Regulamentului de Organizare si Functionare al asociatiei si ale Regulamentului National de Solutionare a Litigiilor

(d) face dovada privind existenta spatiului adecvat pentru cresterea porumbeilor, a existentei unui sistem de cronometrare si porumbeilor voiajori apti sa participe in competitiile columbofile,

(e) face dovada daca este cazul privind posibilitatile economico-financiare, respectiv obtinerea unui venit necesar practicarii columbofiliei,

(f) persoana care solicita asocierea nu este cunoscuta cu un comportament care poate aduce prejudicii  asociatiei columbofile.

 

(2)   Persoanele care la data solicitarii de a deveni membri columbofili se afla in somaj, activeaza ca elevi sau studenti( cu varsta mai mica de douazeci si cinci de ani) sau au calitatea de pensionari la limita de varsta sau pe caz de boala, handicapati gr I si persoane peste 70 ani pot beneficia de reducerea taxei de participare in campionat cu un procent stabilit de hotararea Adunarii Generale a Asociatiei, conform prevederilor stabilite de Federatia Crescatorilor de Porumbei.

 

ART.32 Pierderea calitatii de membru columbofil

 

Membri asociati vor pierde aceasta calitate daca:

 

(a) nu mai indeplinesc una sau mai multe criterii de asociere prevazute la art. 31 din Statut,

(b) nu mai achita cota de participare la bugetul de venituri al  asociatiei columbofile,

(c) sprijina sau inscriu la concursuri porumbei apartinand membrilor suspendati, exclusi sau declarati persona non grata din cadrul asociatiilor afiliate la FCPR, detin instalatii de prins porumbei

 • savarsesc repetat abateri grave, care afecteaza interesele generale si imaginea asociatiei columbofile sau a FCPR, incalca Regulamentul National Sportiv al Federatiei Crescatorilor de porumbei din Romania

(e) retragerea din cadrul asociatiei din motive personale cu anutarea prealabila a Consiliului Director si validarea sa de catre Adunarea Generala,

 

 

CAPITOLUL V – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR COLUMBOFILI

 

 

ART. 33 Drepturile membrilor columbofili

 

    Membri asociatiei columbofile au urmatoarele drepturi

 • de a fi alesi, in conditiile prezentului statut in organele de conducere, executie si control ale asociatiei,
 • de a lua cunostinta despre hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director in mod nemijlocit si prin comunicarea scrisa in termen de zece zile de la pronuntarea acestora,
 • de a initia propuneri de modificare si completare a Statutului asociatiei, regulamentelor acesteia,
 • de a se adresa organelor asociatiei cu probleme legate de activitatea columbofila proprie si de a fi sustinuti de catre asociatie in rezolvarea acestora,
 • de a propune dezbateri pe teme columbofile, tehnic sportive si disciplinare la nivelul asociatiei,
 • de a primi distinctii, diplome, premii si titluri onorifice din partea asociatiei,
 • de a participa in mod activ la concursurile organizate in Campionatul Judetean al Asociatiei, in Campionatul Zonal si in Campionatul National Columbofil organizat de catre FCPR,
 • de a incheia contracte cu sponsori in scopul sustinerii activitatii columbofile proprii.
 • sa solicite sprijinul asociatie in scopul participarii la manifestarile nationale si internationale de profil,

 

ART. 34 Obligatiile membrilor columbofili

 

       Membri asociatiei columbofile au urmatoarele obligatii

 

 • sa isi desfasoare activitatea columbofila respectand intocmai Statutul si regulamentele asociatiei, Statutul FCPR si RNS, normele, hotararile si deciziile organelor de conducere, executie si control ale asociatiei si ale FCPR,
 • sa asigure indeplinirea obligatiilor ce le revin ca membri ai asociatiei afiliate la FCPR,
 • sa permita si sa sprijine controlul dispus de catre Adunarea generala si organele executive ale asociatiei,
 • sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul asociatiei si ale FCPR,
 • sa respecte toate obligatiile asumate fata de asociatie si FCPR de ordin tehnic, sportiv si financiar, stabilite prin Statut, regulamente, norme si hoatararile asociatiei,
 • sa conserve si sa respecte scopul si obiectivele proprii pentru care i-a fost aprobata cererea de dobandire a calitatii de membru al asociatiei,
 • sa achite taxele, cotizatiile si alte sume stabilite de Adunarea Generala a asociatiei la termenele stabilite,

 

 

CAPITOLUL VI   –  SANCTIUNI COLUMBOFILE

 

 

ART.35  Sanctiuni columbofile

 

(1)    Membrii asociatiei columbofile care incalca prevederile prezentului Statut, al RNS, a celorlate regulamente aprobate de asociatie si de FCPR, normele de comportare, de etica columbofila, sau care, prin activitatea lor, aduc daune sau afecteaza in orice mod imaginea si reputatia asociatiei columbofile si FCPR li se aplica una din urmatoarele sanctiuni in functie de gravitatea faptei comise:

 

 1. a) mustrare scrisa,
 2. b) mustrare scrisa cu avertisment,
 3. c) anularea rezultatelor columbofile la nivel de campionat judetean al asociatiei columbofile afiliate si la nivelul Campionatului National columbofil al FCPR,
 4. d) suspendarea calitatii de membru columbofil pe o perioada de la un an la zece ani

 

Suspendarea pe orice durata atrage dupa sine si interdictia angajarii la competitiile columbofile a porumbeilor celui in cauza pe aceeasi perioada de timp si participarea altui membru columbofil de la aceiasi adresa administrativa cu persoana suspendata.

 1. e) excluderea din activitatea columbofila
 2. f) declararea membrului columbofil ca persona non grata al asociatiei columbofile si al FCPR.

Sanctiunile aplicate sunt insotite si de aplicarea unor penalitati proportional cu daunelor pricinuite partilor civile, precum si al cheltuielilor de judecata datorate de catre partea careia i-a fost respinsa definitiv si irevocabil contestatia depusa.

 

(2) Sanctiunile se hotarasc in functie de gravitatea abaterilor savarsite si se aplica de catre:

 1. a) Comisia Judeteana de Disciplina
 2. b) Comisia Judeteana Sportiva
 3. c) Consiliul Director al asociatiei columbofile,
 4. d) Comisia Nationala de Disciplina
 5. f) Comisia Nationala Sportiva
 6. g) Consiliul Director al FCPR

 

(3)  Declararea ca persona non grata a unui membru columbofil se face la propunerea motivata a Comisiei Judetene de Disciplina, propunere ce se va supune spre aprobare Consiliului Director al  asociatiei columbofile si spre validare Adunarii generale.

 

(4) Excluderea din activitatea columbofila a unui membru columbofil se face la propunerea motivata a Comisiei Judetene de Disciplina, propunere ce se va supune spre aprobare Adunarii generale a  asociatiei columbofile.

 

(5) Citarea si convocarea in fata Comisiei Judetene de Disciplina vor fi intocmite cu respectarea urmatoarelor elemente:

– data la care se efectueaza citarea

– numele, prenumele, adresa celui care o face

– semnatura si stampila presedintelui

– numele, prenumele si adresa celui citat

– un enunt sumar asupra obiectului cauzei

– ziua, ora, adresa sediului la care se citeaza partea in cauza

 

(6) Citatiile se fac in mod obligatoriu prin scrisori recomandate sau prin postarea pe siteul oficial al asociatiei sau pe siteul oficial al FCPR.

 

(7) Este obligatoriu sa se acorde un termen de 10 zile intre data citarii si data de posta de la adresa destinatarului. Data de posta  se considera ca fiind a doua zi de la data stampilarii scrisorii de citatie.

 

(8) Inainte de hotararea sanctiunii, cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita. Daca la data primirii citatiei acesta refuza sa se prezinte sau sa dea declaratii privind fapta sa,sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

 

(9) Sanctiunile se hotarasc de organul de drept sa ia aceasta masura,in sedinta ordinara in termen de doi ani de la data savarsirii abaterii(faptei).

 

(10) Impotriva sanctiunilor aplicate se poate face contestatie in termen de 15 zile de la comunicare, la organul ierarhic superior a carui hotarare ramane definitive si executorie.

 

ART.36 Procedura judecarii abaterilor columbofile

 

(1) In fata comisiilor de judecata partile pot folosi urmatoarele mijloace de proba:

-proba testimoniala

-inscrisurile

-interogatoriu

-inregistrarile audio si video

-expertize tehnice de specialitate

 

(2) In cursul dezbaterilor pot avea loc mai multe audieri, comisia va audia intai raportul de circumstante al litigiului intocmit de presedinte sau membru al comisiei, apoi depozitiile partilor si martorilor care se vor consemna in procesele verbale de la dosar

 

(3) Comisia Judeteana Sportiva si Comisia Judeteana de Disciplina din cadrul asociatiei columbofile sunt competente sa judece toate faptele comise de membri prin incalcarea dispozitiilor imperative ale RNS ( judeca CJS), respectiv  prin nerespectarea statutului asociatiei, regulamentelor oficiale si hotararilor irevocabile ale asociatiei si ale organelor FCPR.

 

 • Hotararile pronuntate de catre comisiile sus mentionate pot fi atacate cu apel in termen de 15 zile de la data comunicarii, instanta competenta in judecarea lor fiind Comisia Nationala de Disciplina.

 

 

ART.37 Domeniul de aplicare al sanctiunilor columbofile

 

(1)  Sanctiunile columbofile se aplica pentru comiterea urmatoarelor abateri:

 

 1. a) furtul de porumbei
 2. b) detinerea de porumbei in captivitate fara titluri de proprietate apartinand altor membri columbofili
 3. c) falsificarea titlurilor de proprietate, a inelelor matricole, a clemelor si cipurilor electronice de concurs
 4. d) detinerea de instalatii de prins porumbeii, practicarea braconajului la porumbei cat si neaducerea la cunostinta conducerii asociatiei a cazurilor de braconaj de care a luat cunostinta
 5. e) orice incalcari a prevederilor RNS pentru a obtine rezultate columbofile pentru sine sau pentru membrii din asociatia columbofila din care face parte
 6. f) molestarea, calomnierea sau aducerea de injurii conducerii asociatiei columbofile sau a FCPR, cat si a membrilor columbofili,
 7. g) furtul de obiecte, a bunurilor materiale apartinand asociatiei columbofile, ai FCPR cat si membrilor columbofili
 8. h) distrugerea arhivelor, a bunurilor materiale apartinand FCPR, asociatiei columbofile, cat si membrilor columbofil
 9. i) reclamarea activitatii organizatorice, financiare, de disciplina si sportive a asociatiei, a altor asociatii columbofile afiliate si a FCPR la alte organe sau institutii de control sau juridice din afara FCPR, inainte de a fi deduse judecatii organelor competente ale asociatiei si ale FCPR si inainte de pronuntarea de catre acestea a unei decizii definitive si irevocabile. Orice decizie pronuntata de catre un organ de conducere si executie din cadrul asociatiei care a ramas irevocabila prin decizia organelor competente ale FCPR poate fi contestata la Instanta de judecata competenta in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
 10. j) defaimarea, subminarea activitatii columbofile a asociatiei columbofile si a FCPR
 11. k) proferarea de injurii, calomnii sau acuzatii nefondate unui membru al conducerii FCPR si al asociatiei columbofile
 12. l) declaratii publice ale conducatorilor, membrilor columbofili si arbitrilor columbofili care pot conduce la comiterea unor acte de violenta,
 13. m) introducerea in concurs a porumbeilor aflati la un moment dat in proprietatea persoanelor sanctionate de catre alti membrii atrage sanctionarea acestora cu aceeasi sanctiune ca sic ea a propritarului de porumbei
 14. n) orice alta fapta care contravine statutului si Regulamentului National Sportiv
 15. p) absenta repetata si nejustificata de la competitiile columbofile, sedintele convocate la nivel de club columbofil, la sedintele Consiliului Director si Adunarii generale (in cazul membrilor acestor organe de conducere) in cazul in care s-a efectuat convocarea legala,
 16. r) postarea pe siteuri columbofile sau de alt gen a unor materiale cu un continut calomniator si defaimator la adresa organelor de conducere, executie si control ale asociatiei, precum si fata de imaginea asociatiei columbofiel,
 17. s) postarea de catre un membru columbofil a oricaror referinte la rezultate obtinute in Campionatul Judetean al asociatiei si in Campionatul Natioanla Columbofil al FCPR, la actiuni columbofile intreprinse, la inscrisuri oficiale ale asociatiei pe siteuri neagreate de catre asociatii sau FCPR sau aflate in litigiu cu acestea.

 

(2) In situatia in care un membru columbofil este suspendat temporar, exclus din activitatea columbofila sau declarat persona non grata, porumbeii acestuia nu pot participa in concursuri pe perioada sanctiunii, chiar daca acestia au fost cumparati sau donati altui membru columbofil, neputandu-se angaja porumbei de catre un alt membru columbofil de la adresa membrului suspendat, exclus sau declarat persona non grata.

 

 • Domeniul de aplicare a sanctiunilor prevazut de prezentul Statut este completat de dispozitiile Capitolului XVIII din RNS al FCPR.

 

 

CAPITOLUL VII  – PATRIMONIUL ASOCIATIEI COLUMBOFILE

 

 

ART.38 Asociatia are patrimoniu propriu, privat, format din urmatoarele categorii de bunuri

– bunuri imobile,

– bunuri mobile constand in mijloace fixe, obiecte de inventar si mijloace circulante

Patrimoniu este element de baza al personalitatii juridice a asociatiei columbofile, iar bunurile acesteia sunt proprietate privata.

Capitalul subsris si varsat in suma de 1.000 cu chitanta, a fost depus in data de 27.03.2015, in contul asociatiei SA44533020900 deschis la BRD Agentia Panait Istrati Braila.

 

ART.39 Bugetul asociatiei columbofile

(1) Veniturile, indiferent de sursa lor, cheltuielile de orice natura ale asociatiei sunt cuprinse in bugetul anual.

(2) Administrarea bugetului de venituri si cheltuieli, denumit BVC se efectueaza astfel:

 • in conformitate cu competentele stabilite in Statut, Regulamentele si hotararile Adunarii generale a asociatiei pentru veniturile proprii,
 • in conditiile prevazute de normele privind finantele publice.
 • Bugetul anual cuprinde la capitolul venituri urmatoarele surse
 • venituri proprii rezultate din taxe, contributii si cotizatii,
 • dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale,
 • venituri realizate din activitati economice directe, daca este cazul
 • donatii, contributii, sponsorizari si legate,
 • resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
 • alte venituri prevazute de lege.

 

 • Cheltuielile pot avea urmatoarea destinatie:

 

 • organizarea de competitii si manifestari columbofile,
 • cheltuieli de salarizare,
 • chirii, comisioane si speze bancare,
 • plata utilitatilor curente,
 • procurarea de materiale de profil si dotari diverse,
 • indemnizatii, prime si premii,
 • contravaloare cazare, masa, transport si diurna,
 • sustinere financiara pentru aparitia publicatiilor columbofile,
 • achizitionare rechizite, imprimate, birotica, medalii si trofee,
 • investitii curente si pe termen lung,
 • cotizatii la forul superior,
 • alte cheltuieli de functionare.

 

 • Asociatia se supune verificarilor financiare ale FCPR si ale organelor abilitate ale statului potrivit legilor si statutului propriu si al FCPR.

 

ART.40  Cota de participare a membrilor la bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei columbofile reprezinta produsul cuantumului cotei de participare aprobata de Adunarea Generala pe fiecare membru si numarul total de membrii activi sau contributii benevole ale membrilor.

 

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

 

 

ART.41 Durata de functionare a asociatiei columbofile este nelimitata.

 

ART.42 Dizolvarea asociatiei columbofile

 

(1) Dizolvarea asociatiei se poate face astfel:

– de drept

– prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta competenta,

– prin hotararea Adunarii Generale

 

(2) Asociatia Columbofila Constanta se dizolva de drept in urmatoarele conditii

 • implinirea duratei pentru care a fost constituita,
 • realizarea sau imposibilitatea realizarii scopurilor pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop,
 • imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care aceste organe de conducere trebuiau sa se constituie,
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

 

(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

 

(4)  Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane intersate

 • cand scopul sau activitatea sa a devenit ilicita sau contrara ordinii publice,
 • cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice,
 • cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit,
 • cand asociatia a devenit insolvabila.

(5) Asociatia se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia, cumulativ cu acordul scris a peste jumatate plus unu din numarul membrilor fondatori. Hotararea de dizolvare se depune la Judecatoria in circumscriptia in care isi are sediul asociatia in 15 zile de la data sedintei de dizolvare

 

(6) La dizolvare se va hotara modul de lichidare a patrimoniului cu votul a 2/3 din membri Adunarii Generale.

 

(7) In cazul dizolvarii de drept si prin hotarare judecatoreasca lichidatorii vor fi numiti prin aceasta hotarare, procedura lichidarii fiind prevazuta de dispozitiile art. 61- 72 din OG 26/2000 republicata.

 

(8) In cazul dizolvarii asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei.

 

(9) Transmiterea bunurilor se poate face catre o asociatie columbofila care coordoneaza activitatea columbofila in cadrul aceleiasi unitati administrativ teritoriale.

 

ART.43 Fuziunea si divizarea asociatiilor columbofile

(1)  Fuziunea se face prin absorbtia de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua sau mai multe asociatie pentru a alcatui o asociatie noua. Fuziunea se poate face cu acordul scris al peste jumatate plus unu din numarul membrilor fondatori.

 

(2)  FCPR are dreptul in cazul existentei intr-un judet a mai multor asociatii columbofile afiliate sa dispuna convocarea Adunarilor Generale in scopul stabilirii procedurii de fuziune.

 

(3)  In urma fuziunii in fiecare judet al tarii si in mun. Bucuresti va ramane o singura asociatie afiliata la FCPR in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentului statut.

 

(4) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei asociatii care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii columbofile existente sau care iau astfel fiinta.

 

ART.44 Transformarea asociatiilor columbofile in structuri sportive

 

(1) Adunarea generala a asociatiei are obligatia sa respecte o  eventuala hotarare a Adunarii Generale a FCPR referitoare la transformarea structurii asociative organizata in baza OG 26/2000 republicata in structuri sportive, conform legii 69/2000 republicata, metodologia de transformare urmand a fi transmisa si sustinuta din toate punctele de vedere catre federatie.

 

ART.45 Locurile devenite vacante in Consiliul Director sau in organele de executie si control  se completeaza la prima Adunare Generala a Asociatiei, unde se va proceda la alegeri partiale in conformitate cu prezentul statut

 

ART.46 Pierderea calitatii de membru columbofil al asociatiei atrage si pierderea calitatii de membru al organelor de conducere, executie si control ale asociatiei.

 

ART.47 Modificarea actului constitutiv si statutului se face cu respectarea prevederilor Capitolului VI din OG 26/2000 si a legislatiei in vigoare.

 

ART.48 Consiliul Director va hotara si va proceda in timp util la adaptarea corespunzatoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea necesara a textelor asigurand comunicarea si cunoasterea acestora, in vederea respectarii lor de catre asociatiile columbofile afiliate. Hotararile vor fi supuse spre analiza si aprobare la prima Adunare Generala asociatiei columbofile.

 

ART.49 (1) Prezentul statut a fost elaborat in conformitate cu Constitutia ROMANIEI, revizuita prin Legea 429/2003 aprobata prin Referendumul National din 18-19 Octombrie 2003 si in baza OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, modificata, completata si aprobata prin legea 246/2005

(2) Prezentul statut a fost adoptat de membrii fondatori ai Asociatiei Columbofile danubius Braila la data de  26.03.2015, data de la care intra in vigoare.

 

(3) Prezentul statut va fi depus la Judecatoria Braila in termen de 30 zile de la data adoptarii sale in sedinta Adunarii Generale.

 


Reclame

Responses

 1. Pentru a evita fraude privind locul de lansare ar trebui cel putin GPS si camera de filmat macar pe o singura masina atunci cand lansarea se face cu mai multe masini si cand se face cu o singura masina de asemeni sa fie obligatorii si in felul acesta o sa scapam de vitezele 1700-1900 m pe minut

  Raspuns: La lansarile din tara am solicitat si primit intotdeauna de la delegat si sofer un bon fiscal pe care sunt inscrise data, ora si locul eliberarii bonului fiscal. Cu toate ca exista delegati lansatori, aceasta este o masura suplimentara pe care noi o practicam. Astfel acestia au fost verificati ca la ora respectiva erau la locul de lansare. Daca nu imi este prezentat bonul fiscal nu platesc cursa. Ca urmare interesul principal este al trasnportatorului. In plus, delegatul a avut aparat foto digital. Cu camera este mai bine dar si mai dificil… cine isi ofera camera?

 2. Imbarcarea porumbeilor sa se faca cate 1-5 porumbei pe boxa. In acest fel porumbei unui singur columbofil se vor inparti in mai multe boxe, la finalul imbarcarii sa nu ramana nici un picior de boxe liber asa cum se practica mai ales cand se poate lansa doar acela iar restul ………….

  Raspuns: La concursurile cu imbarcare la Braila s-au imbarcat cate 5 porumbei in fiecare boxa prin rotatie. Porumbeii unui crescator au fost imbarcati atat sus cat si jos. Peste porumbeii nostri au fost introdusi porumbeii celor ce au imbarcat la Bacau. Nu au fost lasate boxe libere (cu exceptia celor stabilite de comun acord cu Bacaul pentru reglarea pe sexe).
  In anul 2008 vom proceda la fel.
  Nu am inteles ce inseamna „”picior de boxe liber” …………..

 3. In legatura cu pornirea ceasurilor: sunt columbofili care au de parcurs 30-50 km pentru a porni ceasul deoarece nu intrunesc nr de membri sau nr de ceasuri. Astfel, pierde o zi la imbarcare, inca jumate de zi cu pornirea ceasului, dupa aceea la disigilarea ceasului inca jumate de zi. Nustiu unde ar fi problema daca ar porni ceasurile 2-3-5 columbofili, ceasuri care in prealabil au fost verificate la club (asociatie) inainte de inceperea sezonului de zbor,sigilate la locul imbarcarii. Vad ca acest sport trebuie practicat de cei fara ocupatie cu mult timp liber si cu bani multi.

  Raspuns: Daca toti am fi cinstiti am putea porni ceasul acasa singuri. DAR exista printre noi unii sau chiar grupuri care pot porni ceasurile mai tarziu si astfel castiga la minute. Porumbeii lor vor veni mai redepe decat al celor cinstiti. Aceasta prevedere a fost introdusa in RNS pentru a se evita suspiciunile si practicile nesportive.
  Iti recomand sa iti iei ceas electronic (Megastar, Benzing, Bricon, etc.) si atunci nu trebuie sa te mai prezinti la pornirea ceasului.

 4. Mutumesc pt raspuns d’le Dragomir, dar nu vad cum s’ar putea fura minute la pornirea a 5 ceasuri + 5 crescatori si nu s’ar putea fura minute la pornirea a 10ceasuri+10crescatori. In regulament se spune ca inainte de inceperea anului competitional ceasurile sunt verificate, reglate la club-asociatie….atunci se pot verifica si se poate face o fisa in care sa se specifice decalajul de + ,- al fiecarui ceas in 24-48… ore iar in cazul in care nu corespunde la disigilarea ceasului acel decalaj de plus-minus la vreun concurs sa se ia masurile de rigoare.

  Raspuns: Noi pornim toti ceasurile mecanice dupa ceasul atomic. Daca 5 persoane ar porni ceasurile separat exista posibilitatea ca ei sa poata porni ceasurile (voit sau nu) cu un decalaj de cateva minute fata de restul gruparii. Daca pornesc ceasurile mai tarziu, castiga la sosirea porumbeilor cateva minute (numarul de minute cu care pornesc ceasurile mai tarziu). Daca pornesc mai tarziu pierd minute la sosirea porumbeilor.
  Ceasurile sunt verificate la inceputul concursurilor dar noi nu vorbim de minutele cu care un ceas ramane in urma sau merge innainte ci de bataia de pornire a ceasurilor la fiecare concurs.

 5. Stati linistiti Braila stie ce face ;()

 6. La categoria maraton lipseste categoria maraton crescator sau s-a anulat si asta. Am citit in noul RNS.Sunt curios daca este o omisiune sau nu.

  Raspuns: Nu lipseste categoria Maraton columbofili. Verificati in RNS – art. 47, pct. B – Campionatul Columbofililor, lit. d.

 7. La categoriile fond si maraton,mai este necesar pt organizarea zborurilor participarea a doua judete?

  Raspuns: Nu. Concursurile pot fi facute de una sau mai multe asociatii. Conditia este participarea unui numar de minim 40 de membri cu 40 de ceasuri.

 8. am un porumbel care a venit la mine ranit de uliu are seria ro 2007 073295-m si vreau sa stiu al cui este si la ce zbor a fost pierdut.L-am eliberat si vreau sa stiu daca a ajuns acasa
  Raspuns Porumbelul respectiv nu este din Braila. Prin urmare nu stiu daca a ajuns acasa sau nu. Multumesc oricum pentru ingrijirile acordate unui porumbel ranit.

 9. Tel:0721974919


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: